Sviatosť zmierenia

„Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ (Jak 5,16)

Sviatosť zmierenia sa volá aj Sviatosť pokánia či jednoducho spoveď a patrí medzi sviatosti uzdravenia. Sviatosť zmierenia ustanovil Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní, keď sa zjavil apoštolom: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 22 – 23). Pán Ježiš odovzdal svojim apoštolom moc Ducha Svätého, ktorou odpúšťal hriechy. Jedine Boh môže odpúšťať hriechy, preto biskupi a kňazi vysluhujú Sviatosť zmierenia v mene Pána Ježiša.

Je odporúčané, aby každý veriaci pristúpil k Sviatosti zmierenia minimálne raz v roku. Spoveď je sviatosť, v ktorej Pán Ježiš zmieruje človeka, hriešnika, s Nebeským Otcom, odpúšťa mu hriechy a vracia stratený Boží život.

Spovedné tajomstvo 

Spovedník (biskup alebo kňaz) je po každej spovedi viazaný spovedným tajomstvom a ani polícii nesmie vyzradiť, ani len naznačiť, nič z toho, čo odznelo v spovedi.
Účinky Sviatosti zmierenia sú odpustenie hriechov, odpustenie večného trestu, uvedenie do stavu Božej milosti – milosť posväcujúca, zmierenie s Bohom a Cirkvou, pokoj v duši a spokojnosť vo svedomí.

Ako sa spovedá, kedy a kde 

Ku Sviatosti zmierenia môže pristúpiť každý pokrstený človek, ktorý už je schopný rozlišovať. Svoje hriechy, všedné i ťažké, vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich oľutuje a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Kňaz (spovedník) v mene Pána Ježiša udelí spovedajúcemu sa rozhrešenie, ktoré ho oslobodí od hriechu.

Na internete sú dostupné texty, ktoré uľahčujú osobnú prípravu na Sviatosť zmierenia, hľadať možno pod pojmom spytovanie svedomia alebo spovedné zrkadlo.

Rozhovor s kňazom 

Každý, kto nemôže pristúpiť k Sviatosti zmierenia, môže požiadať o duchovný rozhovor s kňazom. O duchovný rozhovor možno požiadať aj prostredníctvom telefonických kontaktov ako sú uvedené nižšie.

Vo Farnosti Zvolen – Sekier je možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia každý deň. Spovedajúci kňaz je k dispozícii v spovednej miestnosti v kostole pol hodinu pred začatím svätej omše (pozri farské oznamy). Každý prvý piatok v mesiaci je spovedajúci kňaz k dispozícii hodinu pred začatím svätej omše.

Okrem týchto pravidelných časov je možné individuálne požiadať o Sviatosť zmierenia pre seba alebo pre chorého príbuzného prostredníctvom kontaktov:   

Mgr. Karol Vozár, farár: tel.: 0907 870 475, mail.: farasekier@gmail.com

Mgr. Peter Majda, výpomocný duchovný: tel.: 0948 450 701

Zdroj: BENEDIKT XVI. Youcat po slovensky. Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. ISBN 978-80-89231-99-7.