Sviatosť manželstva

„Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno!…“ (Pies 8, 6)

„Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ (Mt 19, 4 – 6) 

Manželstvo je sviatosť pre službu spoločenstvu. Druhou takouto je sviatosť kňazstva. Manželstvo je jedinou sviatosťou, ktorú si jej prijímatelia (snúbenci – manželia) sami vysluhujú. Pri sviatosti manželstva je prítomný kňaz alebo diakon a cirkevné spoločenstvo, títo všetci sú svedkami uzavretého manželstva. Kňaz zároveň pri sviatosti manželstva dáva manželom Božie požehnanie. Sviatosť manželstva vychádza zo sľubu muža a ženy pred Bohom a pred Cirkvou a napĺňa sa fyzickým zjednotením manželov.  

Pápež František hovoril v katechéze na generálnej audiencii 2. apríla 2014 o manželstve ako zasvätení a poslaní. „Vtedy, keď muž a žena slávia sviatosť manželstva, Boh sa v nich takpovediac odráža, vtláča do nich vlastné črty a nezmazateľný charakter svojej lásky,“ povedal.

Svätý Otec tam tiež uviedol, že „manželstvo zodpovedá špecifickému povolaniu a má byť považované za zasvätenie (porov. Gaudium et spes, 48; Familiaris consortio, 56). Muž a žena sú zasvätení pre ich lásku, zasvätení láske. Práve v sile tejto sviatosti manželia prijímajú pravé a im vlastné poslanie, aby počnúc jednoduchými a bežnými vecami mohli vo vernosti a v službe zviditeľniť lásku, ktorou Kristus miluje svoju Cirkev a naďalej za ňu dáva život.“ 

Súčasťou sviatostného manželstva sú slobodný súhlas oboch snúbencov, dobrovoľné prijatie celoživotného výlučného zväzku a otvorenosť na prijatie potomstva. Manželstvo, v ktorom by bol vopred vylúčený niektorý z predpokladov jeho platnosti (pozn.: informácie sú súčasťou predmanželskej prípravy), v skutočnosti nevzniká a podľa cirkevného práva možno následne preskúmať jeho platnosť alebo neplatnosť – nulitu.  

Platne uzavreté a zavŕšené sviatostné manželstvo je nezrušiteľné a trvá až po smrť jedného z manželov. Hrozbou pre manželstvo je hriech, ktorý sa prejaví ako žiarlivosť, túžba ovládať alebo vlastniť partnera, panovačnosť, vyhľadávanie konfliktov, žiadostivosť, nevera a ďalšie ničivé sily. Požiadavka manželskej vernosti vylučuje akékoľvek mimomanželské milostné vzťahy. Odpustenie manželstvo obnovuje, modlitba a dôvera v Božiu prítomnosť ho posilňuje. Preto do každého manželstva patrí sviatosť pokánia.  

Kde a ako sláviť sviatosť manželstva?  

Záujem o uzavretie sviatostného manželstva vo Farnosti Zvolen – Sekier je potrebné nahlásiť na farskom úrade tri až dva mesiace pred plánovaným sobášom. Následne snúbenci absolvujú manželskú prípravu, ktorá sa v tejto farnosti uskutočňuje formou piatich stretnutí s kňazom a s osobami na to poverenými.  

Sviatosť manželstva sa má sláviť vo farnosti, do ktorej patrí jeden zo snúbencov na základe trvalého alebo prechodného pobytu alebo sa tam dlhšie zdržiava. (kán.1115 CIC). Len v prípade priameho ohrozenia života jedného zo snúbencov je možné manželstvo uzavrieť na ktoromkoľvek mieste. 

Vo Farnosti Zvolen – Sekier je možné sláviť sviatosť manželstva vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho a v Kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Sekierskej doline.  

Doklady potrebné pred uzatvorením manželstva: 
  • Žiadosť o uzavretie manželstva z príslušného matričného úradu (pozn.: kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt) spolu s rodnými listami snúbencov.  
  • Krstné listy snúbencov, ak neboli pokrstení vo Farnosti Zvolen – Sekier. 
  • Spísanie cirkevnej zápisnice na farskom úrade. Musia byť prítomní obidvaja snúbenci. 
  • Údaje o svedkoch sobáša: meno, adresa trvalého bydliska, rodné číslo. Na svedkov nie sú kladené podmienky na ich vierovyznanie, ale musia byť starší ako 18 rokov a nebyť zbavení svojprávnosti. 
  • Ďalšie dokumenty, ak to okolnosti vyžadujú – v prípade sobáša s nepokrsteným alebo nekatolíkom. 
  • Doklad o absolvovaní predmanželskej prípravy/ kurzu prípravy na manželstvo. 

Na záver sobášneho obradu (po vyslúžení sviatosti manželstva) podpíšu novomanželia a svedkovia zápisnicu o uzavretí manželstva. Na základe tejto zápisnice bude sobáš zapísaný do knihy manželstiev a matričný úrad vydá sobášny list. 

Kontakt: Mgr. Karol Vozár, farár: tel.: 0907 870 475, mail.: farasekier@gmail.com 

Zdroj: BENEDIKT XVI. Youcat po slovensky. Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. ISBN 978-80-89231-99-7. 

PÁPEŽ FRANTIŠEK. Udienza generale, Piazza San Pietro, 2. 4. 2014, Sacramento di matrimonio. In: La Santa Sede, [online].
Dostupné na: < https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140402_udienza-generale.html >. Navštívené 4.9.2022