Sviatosť krstu

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19)

Sviatosť krstu je prvá a najdôležitejšia sviatosť. Všetky ostatné sviatosti, napríklad aj Sviatosť manželstva, možno prijať až po krste. Patrí medzi iniciačné sviatosti, teda je sviatosťou uvádzania do kresťanského života.

Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nebol pokrstený. Krst môže prijať dospelý človek aj dieťa v akomkoľvek veku. Podmienkou krstu je viera, ktorú je počas prijatia Sviatosti krstu potrebné verejne vyznať – vysloviť. Keď prijímajú krst malé deti, vieru za nich vyznávajú ich rodičia ako ich zástupcovia. Rodičia potom pokrstené dieťa kontinuálne, ako rastie, uvádzajú do viery a kresťanského života. Narodené dieťa má schopnosť rozprávať, ale najskôr sa to musí učiť. Podobne to platí aj vo viere, malé dieťa má schopnosť veriť, musí sa ale viere učiť. Keď sviatosť krstu príjme malé dieťa, už od začiatku života požíva duchovné dobrá a učí sa viere primerane svojmu veku. Krst malých detí je prejavom starostlivej lásky rodičov k svojmu dieťaťu.

Sám Pán Ježiš Kristus sa nechal pokrstiť v rieke Jordán z rúk Jána Krstiteľa, čím nám dal príklad. „Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3, 13- 17)
Každý pokrstený sa stáva Božím dieťaťom, volá sa kresťan, je členom Cirkvi a dostáva účasť na jej poslaní. Krst vyslobodzuje pokrsteného človeka z moci dedičného hriechu, očisťuje od všetkých osobných hriechov a umožňuje spolu s Kristom vstať z mŕtvych k večnému životu, ktorý sa nekončí.
Sviatosť krstu sa spravidla vysluhuje v kostole.

Krstný rodič alebo svedok pri krste 

Krstný rodič je pokrstený katolík, ktorý prijal Eucharistiu a Sviatosť birmovania, je cirkevne sobášený alebo je slobodný a žije sám.
Svedok pri krste je osoba, ktorá nespĺňa podmienky byť krstným rodičom, ale môže byť zapísaná ako tzv. svedok pri krste.

Ako požiadať o Sviatosť krstu?  

Dospelý človek môže požiadať o krst pre seba alebo pre dieťa. Príprava na krst dospelého človeka trvá dva roky, obdobie prípravy sa volá katechumenát. Príprava na krst malého dieťaťa je bezprostredná, uskutoční sa pár dní pred Sviatosťou krstu, počas osobného stretnutia rodičov s kňazom alebo s osobou na to poverenou.V prípade, že má záujemca o Sviatosť krstu trvalý pobyt mimo Farnosti Zvolen – Sekier, potrebná bude licencia od farára v mieste bydliska.

Záujem o vyslúženie Sviatosti krstu vo Farnosti Božského Srdca Ježišovho vo Zvolene – Sekier možno nahlásiť na:  

Mgr. Karol Vozár, farár: tel.: 0907 870 475, mail.: farasekier@gmail.com
Mgr. Peter Majda, výpomocný duchovný: tel.: 0948 450 701

Zdroje: BENEDIKT XVI. Youcat po slovensky. Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. ISBN 978-80-89231-99-7.